Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

História spoločnosti

1992

 

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8. septembra 1992 ako spoločnosť s ručením obmedzeným mestom Spišská Nová Ves a dvomi fyzickými osobami Spoločnosť bola zapísaná 14. októbra 1992 do obchodného registra Obvodného súdu Košice I.

 

1993

 

V tomto roku mesto Spišská Nová Ves financovalo prvú rekonštrukciu budovy na Zimnej ulici č. 72, kde sa presťahovala spoločnosť po ukončení rekonštrukčných prác. Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o získala vlastné kancelárske priestory a zasadačku.

 

1994

 

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o bolo začlenené do siete Regionálnych poradenských a informačných centier /RPIC/ a Podnikateľských inovačných centier /BIC/ na Slovensku, ktorú koordinuje Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.
Turistické informačné centrum sa odčlenilo od spoločnosti a stalo sa samostatným subjektom.

 

1995

 

Prvýkrát v histórii spoločnosti bol uzatvorený kontrakt s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania na služby poradenstva a vzdelávania pre malých a stredných podnikateľov, ako aj nezamestnaných, ktorí uvažujú o podnikaní z okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. Spoločnosť poskytovala tieto služby v súlade so zmluvami pre poradenstvo a vzdelávanie, platnými pre roky 1995 – 1998, pričom poskytované služby v tomto období boli hradené z programu PHARE.
V tomto období sa začína rozvíjať spolupráca s úradmi práce prostredníctvom krátkodobých školení a poradenstva pre nezamestnaných.
V januári 1995 sa BIC Spišská Nová Ves, s. r. o stáva členom Asociácie podnikateľských centier RPIC a BIC Slovenska.

 

1996

 

BIC Spišská Nová Ves s. r. o sa zapojilo do projektu – „Dynamickejší rozvoj turizmu v regióne Spiš - Gemer“, ktorý priniesol vytvorenie jedinečného turistického produktu tzv. Gotickej cesty. Projekt bol implementovaný v regiónoch Spiša a Gemera. Konkrétnymi výstupmi projektu bolo vydanie Image prospekt Spiš - Gemer v slovenskom, nemeckou a anglickom jazyku, spoločná účasť na medzinárodnom veľtrhu turizmu v Lipsku s vlastným stánkom a programom, spracovanie katalógu ubytovacích a stravovacích zariadení, vyškolenie poradcov v oblasti turizmu, spracovanie Koncepcie rozvoja turizmu v regiónoch Spiša a Gemera a pod.
V roku 1996 sa spoločnosť zapojila do realizácie Komplexného vzdelávaco-poradenského programu pre nezamestnaných – CEPAC na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Združenia CEPAC Slovensko Považská Bystrica a zmlúv, uzatvorených medzi spoločnosťou BIC a úradmi práce v Spišskej Novej Vsi, Levoči a Gelnici. Kurz bol akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Prvý kurz v rámci programu sa uskutočnil v dňoch 15. apríla až 17. júna 1996. KVPP úspešne ukončilo 13 stážistov. Zapojením do programu sa začína intenzívna spolupráca s úradmi práce a starostlivosť o nezamestnaných, ktorí si chcú založiť podnik.
Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o sa stala členom Združenia pre rozvoj regiónu Spiš a zároveň členom záujmového združenia Spišská regionálna rozvojová agentúra.
V spoločnosti už pracuje 5 stálych zamestnancov a to riaditeľ, ekonómka, koordinátor pre vzdelávacie aktivity, poradca a sekretárka.

 

1997

 

Začal sa realizovať projekt „Posilnenie ponuky poradenstva pre malé a stredné podniky na Slovensku“ v rámci programu TRANSFORM, ktorý finančne podporila nemecká Ausgleichbank v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania a sieťou RPIC a BIC. Cieľom projektu bolo rozšíriť poradenské aktivity centier. V rámci projektu sa začalo realizovalo dlhodobé poradenstvo v oblasti zavádzania systémov riadenia kvality podľa ISO noriem vo firmách v regióne stredného Spiša.

 

1998

 

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti a odkúpenia obchodných podielov od fyzických osôb sa v roku 1998 mesto Spišská Nová Ves stalo jediným vlastníkom spoločnosti.

 

1999

 

Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o sa zapojila do štátneho podporného programu na poskytovanie poradenstva a vzdelávacích služieb pre malých a stredných podnikateľov s finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu na základe uzatvorenej zmluvy s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania.
V apríli 1999 bola vypracovaná „Koncepcia rozvoja malého a stredného podnikania v okrese Spišská Nová Ves“.
V júni 1999 sa spoločnosť stala plnoprávnym členom EBN, medzinárodnej asociácie Podnikateľských inovačných centier /BIC/ v Európe.
V máji 1999 sa centrum zapojilo do Mikropôžičkového programu na základe zmluvy, uzatvorenej s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania. Finančné prostriedky na poskytovanie mikropôžičiek spoločnosť získala z programu PHARE.

 

2000

 

V rámci projektu „Zvýšenie informovanosti v oblasti cestovného ruchu v regióne
Spiš - Gemer bola vydaná farebná publikácia – Sprievodca po Gotickej ceste. Publikácia bola vydaná za finančnej účasti programu PHARE. Na projekte spolupracovali Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, Združenie pre rozvoj turizmu v regióne Spiš - Gemer a BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.
V roku 2000 sa začal realizovať projekt na podporu podnikania žien s názvom AWAKE v rámci programu ECOS-OUVERTURE, kde spoločnosť BIC vystupovala ako finančný koordinátor projektu za PHARE krajiny. Projekt sa realizoval v rokoch 2000 – 2002.
Spoločnosť sa stala spolupracujúcim partnerom projektu – Udržateľný rozvoj komunít v regióne stredného Spiša (UNDP/UNIDO) spolu so združením Dôstojný život, pričom hlavným partnerom sa stalo ETP Košice.

 

2001

 

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o sa zapojilo do výzvy na podávanie projektov, vyhlásenou Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania pod názvom „Program poradenstva a vzdelávania pre MSP“, kde bolo úspešné a získalo grant. Projekt s názvom „Podpora podnikania v regióne Spiša“ sa realizoval v období november 2001 až december 2002. V rámci projektu sa poskytovali informačné a konzultačné služby a organizovali školenia a semináre pre cieľové skupiny klientov.
V rámci Pilotnej grantovej schémy pre rozvoj cestovného ruchu pri Ministerstve hospodárstva boli spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o schválené dva granty na spracovanie projektov - „Pre-feasibility study mikroregiónu Mlynky a okolie“ a „Rozvojová stratégia turistického potenciálu stredného Spiša“. Spoločnosť v týchto projektoch vystupovala ako predkladateľ projektov a realizátorom projektov bola Spišská regionálna rozvojová agentúra.
V ďalších dvoch projektoch – „Pre-feasibility study mikroregiónu Spišské Podhradie a okolie“ a „Rozvoj ľudských zdrojov – tréningové programy v regióne stredný Spiš“, v ktorých ako predkladateľ projektov vystupovala Spišská regionálna rozvojová agentúra bolo riešiteľom projektov BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. Projekty sa začali realizovať ešte v roku 2001 a boli ukončené v roku 2002.
Od októbra 2001 sa súčasťou spoločnosti stala mestská televízia TV Reduta, ktorá prevádzkuje televízne vysielanie pre obyvateľov mesta Spišská Nová Ves.

 

2002

 

V tomto roku sa začal realizovať projekt s názvom – „Zlepšenie produktívneho sektora na východe Slovenska – Zlepšenie podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky na východe Slovenska“, zameraný na rozvoj a podporu podnikateľskej infraštruktúry v regióne, a to prostredníctvom zriadenia podnikateľského inkubátora v Spišskej Novej Vsi.
V auguste 2002 bolo v spoločnosti BIC Spišská Nová Ves zriadené ďalšie stredisko – Priemyselný park.

 

2003

 

V januári tohto roku sa začal realizovať aj projekt E-WOW – OPPORTUNITY FOR WOMEN v rámci programu Leonardo da Vinci, určený pre ženy. Ide o inovatívny školiaci program, ktorý sa organizuje v spolupráci s partnermi z Poľska, Grécka a Veľkej Británie.
V apríli 2003 spoločnosť získala grant z Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov na realizáciu programu „Motivačný a vzdelávací program pre mladých nezamestnaných z regiónu Stredného Spiša na riešenie vlastnej nezamestnanosti“. Program sa realizoval v máji až októbri 2003.
V októbri 2003 sa dokončila výstavba podnikateľského inkubátora v Spišskej Novej Vsi.

 

2004

 

V tomto roku sa ukončil Komplexný vzdelávaco-poradenský program CEPAC „Zakladám si svoj vlastný podnik“, ktorý spoločnosť realizovala od roku 1996. Program bol zameraný na prípravu na podnikanie pre nezamestnaných a to vzdelávanie, poradenstvo a následné sprevádzanie počas prvých rokov podnikania. V celoslovenskom hodnotení úspešnosti programu sa spoločnosť umiestňovala na popredných priečkach.
V apríli 2004 sa ukončila realizácia projektu E-WOW – E- Work Opportunity for Women. Spoločnosť začala realizovať projekt s názvom – „Reintegrácia žien do pracovného procesu“, ktorý bol financovaný cez Grantovú schému rozvoja ľudských zdrojov, Flexibilita trhu práce, ktorého cieľom bolo posilniť zamestnateľnosť žien, vracajúcich sa na trhu práce. Spoločnosť bola úspešná aj v programe INTERREG IIIC, v rámci ktorého začala v spolupráci so zahraničnými partnermi realizovať projekt TRATOKI, zameraný na podporu malých podnikateľov. V júli 2004 sa začal spracovávať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišská Nová Ves.

 

2005

 

Začiatkom roka spoločnosť prevzala od mesta Spišská Nová Ves do správy novovybudované objekty v priemyselnom parku a to dve nové haly, zrekonštruovanú administratívnu budovu a inžinierske siete, pričom sa podpísali zmluvy s dvoma zahraničnými investormi, ktorí umiestnili svoje prevádzky v novom priemyselnom parku. Spoločnosť bola úspešná vo výzve na SOP Ľudské zdroje, Opatrenie 1.3 a získala financovanie z ESF na projekt s názvom „ŠTART v sprievode – intenzívna príprava a komplexný poradenský servis na začiatku podnikania“. V tomto roku sa tiež začala výstavba II. etapy podnikateľského inkubátora v Spišskej Novej Vsi zo štrukturálnych fondov.

 

2006

 

V tomto roku spoločnosť začala s realizáciou dvoch projektov, financovaných z Európskeho sociálneho fondu, v rámci SOP Ľudské zdroje a to:

 

Projekt „Equalandia – Regionálna iniciatíva pre rovnosť príležitostí mužov a žien na trhu práce“ v rámci opatrenia 2.2 – Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života

 

Projekt „Európa v nás – Zvýšenie predpokladov uchádzačov o zamestnanie na trhu práce“ v rámci opatrenia 1.3 – Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu práce

 

V rámci projektu „Európa v nás“ sa podarilo vytvoriť v sídle spoločnosti jazykové laboratórium, vybavené počítačmi, softwarom na výučbu anglického jazyka a prístupom na internet.

 

Obsadenosť priemyselného parku dosiahla ku koncu roka 2006 takmer 97%.
Lokálna televízia TV Reduta zaviedla nový štandardný formát denného vysielania aktualít z mesta a regiónu.