Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

2007-2008 GRUNDTVIG

 

 

 

 

 

 

 

GRUNDTVIG

              V projekte „Učiť sa a podnikať“ realizovaného v rámci  Programu celoživotného vzdelávania - Grundtvig - Učiace sa partnerstvá, sa  stretli partneri pôsobiaci v rozdielnych sociálnych a ekonomických podmienkach (regióny s rozličnou ekonomickou výkonnosťou, mierou nezamestnanosti, geografickou lokalizáciou, históriou, atď.). Samotné partnerské organizácie sú rozdielne (doba ich existencie, pôsobnosť, cieľové skupiny, nástroje, ..). Spoločný je však ich zámer skvalitňovať ponuku svojich služieb.

 

  Ciele projektu boli zadefinované nasledovne:

  1. výmena metód, ktoré jednotliví partneri projektu  používajú v procese vzdelávania budúcich  podnikateľov;
  2. vytvorenie európskej siete organizácií pôsobiacich v oblasti poradenstva (doprovodu);
  3. využitie existujúcich a vytvorenie nových nástrojov  (pomôcok) umožňujúcich poskytovanie služieb transeurópskym spôsobom.

 Inštitúcie zapojené v projekte:

 

Union des Couveuses

Únia liahní je riadiacim článkom národnej siete liahní podnikateľských aktivít a podnikov. Liaheň je miestom kolektívneho učenia sa, ktoré umožňuje budúcim podnikateľom otestovať
v reálnej veľkosti ich podnikateľský projekt.

Sídlo: Paríž,  Francúzsko

 

Nersant

Jeho hlavnými cieľmi sú podporovať a uľahčovať rozvoj ekonomických aktivít kraja, zlepšovanie podmienok podnikania, posilňovanie regionálnej konkurencieschopnosti a prevzatie úlohy aktívneho aktéra regionálneho rozvoja.

Sídlo:  Torres Novas, Portugalsko

 

BIC Spišská Nová Ves

Poslanie  BIC  Spišská Nová Ves, s.r.o.  spočíva v rozvoji malého a stredného podnikania, vo vypracovaní a realizovaní projektov, ktoré podporujú revitalizáciu regiónu.

Sídlo:  Spišská Nová Ves, Slovensko

 

            Súčasťou aktivít smerujúcich k dosiahnutiu cieľov, boli projektové stretnutia, ktorých sa zúčastnili pracovníci jednotlivých inštitúcií a ich asociovaných partnerov a cieľová skupina - učiaci sa dospelí, potenciálni podnikatelia.

 

            Výsledky dvojročnej spoločnej práce poukazujú na význam realizácie európskych projektov, vzájomného učenia sa osvedčenej, dobrej praxe. Čím viac je región rozvinutý, tým kvalitnejšie musia byť pripravení noví podnikatelia pred vstupom na trh, aby odolali konkurencii. To čo sa ich predchodcovia naučili za dlhé roky praxe, noví, začínajúci podnikatelia musia tiež poznať, ba ponúkať aj niečo naviac, aby si získali verného klienta a našli svoje miesto na trhu. O to väčšie požiadavky sú kladené na organizácie poskytujúce vzdelávacie a poradenské služby (doprovod) pre budúcich podnikateľov.

            Projekt Učiť sa a podnikať položil základy pre rozvoj ďalšej spolupráce partnerov pri zvyšovaní kvality a rozsahu poskytovaných služieb v jednotlivých partnerských inštitúciách.

 

Projektové stretnutie október 2006, Spišská Nová Ves, Slovensko

    

  

 Projektové stretnutie február 2007, Paríž, Francúzsko

    

 

Projektové stretnutie jún 2007, Torres Novas, Portugalsko

    

  

Projektové stretnutie február 2008, Paríž, Francúzsko

    

 

Projektové stretnutie apríl 2008, Torres Novas, Portugalsko

    


Projektové stretnutie jún 2008, Spišská Nová Ves, Slovensko