Domovská stránka

Mapa stránok

 
BIC Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 1,
052 01 Spišská Nová Ves,
tel: +421 903 614 133,
bicsnv@bicsnv.sk

Realizované programy

 

Zoznam schválených a implementovaných projektov, financovaných zo Štrukturálnych fondov EÚ

 

 

 

1.

 

 

 

Názov projektu

„Podpora podnikateľskej infraštruktúry v Košickom samosprávnom kraji: II. etapa výstavby podnikateľského inkubátora v Spišskej Novej Vsi

Koordinátor

Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, Spišská Nová Ves, Slovensko

Úloha v projekte

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. – spolupracujúci partner, spracovateľ žiadosti

Partneri

Košický samosprávny kraj

Obdobie realizácie

2005 - august 2006.

Financovanie

Ministerstvo hospodárstva SR, výzva v rámci SOP Priemysel a služby, opatrenie 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry, Aktivita – Inkubátor

Rozpočet

941,55 tis. € (28 365 tis. Sk) z toho:
894,48 tis. € (26 947 tis. Sk) ERDF1
13 875,01 € (418 tis. Sk) spolufinancovanie

Cieľ

Podpora sociálno – ekonomického rozvoja mesta a okresu Spišská Nová Ves
Podpora rozvoja nových podnikateľských aktivít Vznik nových podnikateľských subjektov a podpora nových pracovných miest

Cieľová skupina

Malí začínajúci podnikatelia

Výsledky

Vybudovanie nového samostatného inkubátora s partnerským využitím existujúceho inkubátora, rozšírenie kapacitných možností inkubátora.

 

 

 

2.

 

 

 

Názov projektu

Projekt Equalandia - Regionálna iniciatíva pre rovnosť príležitostí mužov a žien na trhu práce

Koordinátor

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.Zimná 72, Spišská Nová Ves, Slovensko

Úloha v projekte

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.- žiadateľ, spracovateľ projektu, koordinácia a riadenie projektu

Obdobie realizácie

September 2006 – november 2007

Financovanie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, výzvy v rámci SOP Ľudské zdroje, opatrenie 2.2 Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie pracovného a rodinného života.

Rozpočet

75,77 tis. € (2 282,7 tis. Sk) z toho:
71,98 tis. € (2 168,6 tis. Sk) ESF
3,79 tis. € (114,1 tis. Sk) kofinancovanie

Cieľ

Otvorenie témy rodovej rovnosti na regionálnej úrovni, a posilnenie potenciálu zamestnaných a nezamestnaných žien rozvíjať svoje pracovné uplatnenie a postavenie.Riešenie problému zastúpenia žien na vedúcich pozíciách a prístupu na trh práce z dôvodu potreby zosúladenia rodinných a pracovných povinností

Cieľová skupina

Zamestnané a nezamestnané ženy

Výsledky

Program otvoril tému rodovej rovnosti na území okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a pozitívne podporil potenciál zamestnaných a nezamestnaných žien rozvíjať svoje pacovné uplatnenie a postavenie.

 

 

 

3.

 

 

 

Názov projektu

Zlepšenie podmienok pre príliv priamych zahraničných investícií do regiónu košického kraja (PROFIK)

Koordinátor

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, KošiceSlovensko

Úloha v projekte

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. člen rozvojového partnerstva

Partneri

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.
Regionálne poradenské a informačné centrum Košice
Regionálne poradenské a informačné centrum Trebišov

Obdobie realizácie

marec 2005 - december 2006

Financovanie

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL

Rozpočet

6,06 tis. € (182,5 tis. Sk) pre BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.
137,26 tis. € (4 135 tis. Sk) celkový rozpočet projektu
130,39 tis. € (3 928 tis. Sk) program EQUAL
6,87 tis € (207 tis. Sk) vlastné zdroje

Cieľ

Cieľom projektu je zlepšiť dynamiku ekonomického rozvoja Košického regiónu, prostredníctvom posilnenia profesionálnych ľudských a inštitucionálnych kapacít v oblasti investičnej politiky.

Cieľová skupina

Odborní pracovníci podnikateľských centier, regionálnych rozvojových agentúr, poradenských inštitúcií

Výsledky

Analýza investičného a marketingového prostredia v regióne KSK
Pilotný vzdelávací program pre skupinu odborníkov
Nové formy organizácie práce v oblasti investičného rozvoja regiónu

 

 

 

4.

 

 

 

Názov projektu

Európa v nás - Zvýšenie predpokladov uchádzačov o zamestnanie pre integráciu na trhu práce

Koordinátor

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.Zimná 72, Spišská Nová Ves, Slovensko

Úloha v projekte

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.- žiadateľ, spracovateľ projektu, koordinácia a riadenie projektu

Partneri

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi

Obdobie realizácie

September 2006 – november 2007

Financovanie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, výzvy v rámci SOP Ľudské zdroje, opatrenie 1.3. Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možnosti na trhu práce

Rozpočet

84,97 tis. € (2 559,7 tis. Sk) z toho:
80 718,15 € (2 431 715 Sk) ESF
4 248,32 € (127 985 Sk) kofinancovanie

Cieľ

Hlavný cieľ projektu je zvýšiť zamestnateľnosť uchádzačov o zamestnanie a uľahčiť ich integráciu na trhu práce prostredníctvom kombinovaného vzdelávaco-poradenského programu zameraného na komplexný kompetenčný rozvoj uchádzačov v súlade s požiadavkami súčasného trhu práce.

Cieľová skupina

Projekt je prípravou uchádzačov o zamestnanie do 45 rokov veku, evidovaných na ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi.

Výsledky

Výsledkom bolo poskytnuté vzdelávanie 62 účastníkom v 4 skupinách, ktoré pokračovalo poradenským servisom pri začatí podnikania. Úspešnosť projektu bola meraná počtom absolventov, ktorí si založili vlastnú firmu 6 mesiacov po ukončení vzdelávania - táto úspešnosť bola 56,45%.

 

 

 

5.

 

 

 

Názov projektu

Pôvodný Mikropôžičkový program (1999-2010)

Koordinátor

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.Zimná 72, Spišská Nová Ves, Slovensko

Úloha v projekte

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. vystupuje ako manažér mikropôžičkového programu, ktorý poskytoval pôžičky na základe zmluvy s Národnou agentúrou pre podporu malého a stredného podnikania. O pridelení mikropôžičky rozhodol výbor zložený z 5 členov.

Partneri

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Bratislava, Mesto Spišská Nová Ves, UniCredit Bank a.s. Spišská Nová Ves

Obdobie realizácie

Projekt sa realizoval od roku 1999 do 17.2.2010.

Financovanie

PHARE, štátny rozpočet

Rozpočet

 

Cieľ

Cieľom programu bola podpora malého podnikania na Slovensku a sprístupnenie kapitálu malým a začínajúcim podnikateľom. V rámci programu sa poskytovali mikropôžičky v sume od 1 659,70 do 49 790,88 € (od 50 tis. Sk do 1,5 milióna Sk) pri úrokovej miere - základná úroková sadzba NBS + 2% p. a. a pri dobe splatnosti 4 roky predovšetkým malým podnikateľom, ktorí nemajú viac ako 50 zamestnancov.

Cieľová skupina

Pôžičky boli poskytované podnikateľom z okresov Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Rožňava.

Výsledky

Pri ukončení a vyhodnotení programu v r. 2010 bolo celkovo schválených 128 projektov v sume vyše 1,834 mil € (55,3 mil. Sk)